ОБЩИ УСЛОВИЯ


Настоящите Общи условия са в сила между дружество “ВИССОНИ КОЖЕНИ АКСЕСОАРИ” ЕООД, ЕИК 207551773, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. “Бъкстон“, ул. “Белмекен“ № 3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наричано по - долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин http://www.vissoni.eu.

Общите условия на този сайт представляват предварително установени от ДОСТАВЧИКА правила, с които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посетители на сайта трябва да се съобразяват, ако искат да ползват информацията или услугите, които ДОСТАВЧИКЪТ предлага.

С натискането на съответният символ, разположен на уебсайта Съгласен съм с общите условия”, cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по - долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на сайта: www.vissoni.eu

  1.  Доставчикът предоставя на Клиента/тите платформа за онлайн закупуване на стоки, чрез Уебсайта, при условията на договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор, в нормативно съответствие със Закона за електронната търговия.
  2. Договорът чрез електронни средства за продажби от разстояние, чрез който Клиентът/тите закупува/т стоки, използвайки платформата, предоставена от Доставчика, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на изрично електронно изявление от страна на Клиентa/ите за ползване на услугите на уебсайта, клиентът/тие се съгласява/т, както с настоящите Общи условия, Политиката за защита на личните данни, така и със съдържанието на Договора за покупко - продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко - продажба. Настоящите Общи условия са част от Договора за покупко - продажба от разстояние.

I. Понятия и дефиниции.

За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение: 

II. Защита на личните данни.

“ВИССОНИ КОЖЕНИ АКСЕСОАРИ” ЕООД се отнася отговорно към защитата на личните данни. Подробна информация за събирането, обработването и използването на личните Ви данни ще намерите в публикуваната Политика за поверителност https://vissoni.eu/menu.php?m_id=39

1.  Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2.  В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3.  Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчикът има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни съгласно действащото законодателство държавни органи.

4.  Доставчикът събира и използва информацията за Клиента, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Доставчика.

5.  С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договор за продажба от разстояние.

6.  Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична формация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

o   е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;

o   информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

o   други посочени в закона случаи.

7.  Клиентът се съгласява с това, че част от служителите на Доставчика, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи и/или с изричното съгласие на Клиента.

III. Условия за ползване на Уеб сайта.

1. В настоящия уеб сайт за електронна търговия, се предлагат стоки (артикули) за закупуване от крайни потребители. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин. 

2. За да се пазарува от електронния магазин е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, три имена и адреси за доставка. 

3. Данни на Потребителя – три имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail, които данни Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация. Тези данни на Потребителя нужни за сключване на валиден Договор за покупко - продажба от разстояние и могат да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока. 

4. Доставчикът съхранява, не разпространява и не използва каквато и да е лична информация, събрана в сайта, включително лични данни или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация, дадена на сайта, ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си. 

5. Доставчикът публикува в сайта описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, нейната продажната цена, допълнителна информация, целяща подпомагането на правата на информиран избор при покупката на продукта, както и всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката. Стойността на разходите за доставка не са включени в продажната цена, информация за тях се предоставя при завършване на поръчката. 

6. Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката и при променените условия.IV. Права и задължения на Потребителя.

 5.1. Потребителят се задължава:

5.2. Потребителят има право на:

5.3. При неспазване на задълженията на Потребителя, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната точка от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

V. Регистрация. Информационен бюлетин.

1. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в настоящия сайт стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адреса на сайта.

1.1. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира

1.2. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

1.3. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му.

1.4. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. 

2. С акта на регистрацията си Потребителят изразява “онлайн” съгласие с настоящите “Общи условия”, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни поръчки за закупуване на стоките, предлагани чрез настоящия сайт. 

3. С акта на регистрацията си и приемането на настоящите “Общи условия”, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез електронна поща, sms и по всякакъв електронен път. 

4. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време, като използва специално направена интернет връзка, или се свърже с Доставчика на посочения на интернет страницата адрес на електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия. 

5. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, се счита, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия. 

6. Доставчикът включва в брошурите и/или известията само рекламна информация, отнасяща се до продавани в магазина стоки.

 

VI. Подаване на поръчки.

7.1. Потребителят получава достъп до формата за подаване на поръчки за покупка на предлаганите стоки, след като въведе валидни адрес на електронна поща и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон “ВХОД”. 

7.2. Начини на поръчване:

Поръчките могат да се направят онлайн на нашия сайт или чрез директно закупуване от магазините.

2.1. Онлайн поръчки - при този вариант трябва да се регистрирате като “Потребител”. Регистрираният потребител има лична сметка (акаунт), чрез която може да следи своите поръчки, оставени коментари, желани продукти и др.

2.2. Закупуване от магазин - може да закупите продуктите, разбира се и директно от магазините, находящи се в:

гр. София, бул. “Патриарх Евтимий” № 77,

гр. Варна, ул. “Княз Борис I” № 40.

Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват наша оферта, а Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от нас, като предложение за договор.

Чрез осъществяване на поръчка в САЙТА, Вие потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез която ние осъществяваме изпълнението на поръчките в САЙТА.

Ако потвърдим изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на поръчката от нас се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от нас до клиента, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.

Договорът влиза в сила при потвърждение на поръчката от нас.

Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения договор. 

7.3. Предмет на поръчката.

Предмет на поръчката представлява продуктът/продуктите, за които клиентът е изразил желание да закупи чрез създаване на поръчка в сайта, потвърдена от нас. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани в САЙТА.

Поръчки се доставят в най-кратки срокове, в зависимост от избраната куриерска услуга, след потвърждението на наличност и извършено плащане, освен в случаите на продажба с наложен платеж при получаване. Поръчки направени в Събота и Неделя се обработват и извършват в работни дни. Поръчки направени на официални празници се обработват и извършват в работни дни. 

7.4. При направена поръчка електронният магазин уведомява Потребителя за поръчката на посочения при регистрацията адрес на електронна поща. Представител на Доставчика предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. 

7.5. В случай, че поръчаната стока (конкретен вид) не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен вид), поръчката може да бъде анулирана. 

7.6. Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 

7.7. След обработването на поръчката от страна на екипа на Доставчика, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя до съгласно сроковете на куриерските фирми.  

7.8. Изпълнение на доставките. Ние предлагаме избор на клиента на опции за доставки в България и Европейския съюз, в рамките от един 1 до 10 дни, като за това прилагаме съответна тарифа на фирмата доставчик, с която работим. Клиентът избира срока на доставка спрямо приложената тарифа. При специфични ситуации /необходимост от доставка в същия ден, доставка в отдалчени населени места, чужбина и др/, моля потърсете ни на посочените телефон.. 

7.9. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

VII. Проблеми при изпълнение на поръчката.

Стремим се да изпълняваме всички поръчки с точност, но изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини: 

1. Правим всичко възможно да разполагаме с наличност и да обновяваме наличностите своевременно, но е възможно някой от поръчаните продукти да не е наличен - в този случай ще се свържем с Вас в най - кратък срок по телефон или с email съобщение. 

2. Избрали сте “Плащане с карта”, но не е извършено плащане или има забавяне на плащането. 

3. Посочили сте грешни или непълни данни за доставка - имена, адрес, телефон, пощенски код.

При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по наша вина, ще поемем разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти. При невъзможност за доставка не по наша вина (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на доставчика), Вашата поръчка ще бъде върната при нас, докато се свържем с Вас. 

VIII. Доставка и плащане.

1. След като в сайта постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на уеб сайта уведомява Потребителя със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.  

Всяка поръчка на продукт или услуга през нашата система е свързана със задължение за плащане по избран от Вас начин на плащане. В процеса на поръчка, имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, пощенски код, начин на доставка и начин на плащане. За всяка поръчка ще получите потвърждение по e-мейл. За промяна в статуса на поръчката (потвърждение, обработване, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани по е-мейл. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите от Вашия личен профил.  

2. Ние обработваме и предприемаме мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че ние имаме право да обработваме личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта. За да Ви обслужваме и изпълняваме Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни: 

- име и фамилия

- e-mail

- телефон за връзка

- адрес за фактура и доставка

- пощенски код

В последствие имате възможност да коригирате тези данни от Вашият личен профил. 

3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. 

4. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на използваната куриерска фирма в съответния град. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, “ВИССОНИ КОЖЕНИ АКСЕСОАРИ” ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. “ВИССОНИ КОЖЕНИ АКСЕСОАРИ” ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 

6. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на съответната куриерска фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. 

7. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. 

8. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “ВИССОНИ КОЖЕНИ АКСЕСОАРИ” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. 

9. Начини на плащане.

Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод. 

9.1. Плащане с наложен платеж

При заплащането в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Клиентът заплаща крайната цена на поръчката на куриера. Клиентът получава  документ от съответната куриерска фирма, като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиентът трябва да запази документа, който замества касова бележка* като доказателство за извършеното плащане!
IX. Рекламация.

1. Потребителят има право на рекламация съобразно Закона за защита на потребителите. При упражняване на правото на рекламация потребителят представя стоката във вид и състояние, в което му е била изпратена, както и касова бележка и/или, фактура /ако има издадена такава/; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с уговореното; както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер. При неизпълнение на тези изисквания доставчикът не е задължен да удовлетвори рекламацията на потребителя. Когато стоката не съответства на сключения договор за продажба от разстояние, Продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба следва да се извърши в рамките на 1 /един/ месец, считано от датата на предявяване на рекламацията от страна на потребителя.

Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата адрес на електронна поща на Доставчика, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 - дневен срок, считано от датата на получаването й, като това може да стане само ако продукта и опаковката са в ненарушен търговски вид. Цената за връщането на стоката в този случай е за сметка на клиента, отразена в документите за предаване от куриера. 

2. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Потребителят доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена. 

3. Връщането на стока/артикул, било при отказ от направената поръчка, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката. При замяна на стоки/артикули транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки.  

4. Ако по някаква причина стоката е предадена на Потребителя с повредена опаковка или по друга основателна причина, замяната или връщането на стоката се осъществява за наша сметка. 

Изключения: Рекламации не се приемат за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките до 30 (тридесет) дни от връщането.

X. Отказ от направена поръчка.

1. В съответствие с българското законодателство (чл. 50 от ЗЗП), клиентът може в 14-дневен срок от получаване да се откаже от направена поръчка, като “ВИССОНИ КОЖЕНИ АКСЕСОАРИ” ЕООД се задължава да върне обратно получената сума Можете да върнете закупените от нас продукти при следните условия: 

- Продуктите да са в оригиналната си опаковка;

- Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване;

- Да включите оригиналната фактура или поръчка, с която сте получили продуктите (с вашата поръчка ще получите придружаващ документ - фискален бон при плащане при доставка или фактура по ваше желание);

- Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка.

2. Πpaвoтo нa oтĸaз пo т. 1 нe ce пpилaгa в cлeднитe cлyчaи:

- зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa Пoтpeбитeля или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния; Стоки с Персонализирани елементи (надпис, бродерия или принт) се считат за индивидуални поръчки и не подлежат на връщане или замяна, освен в случаите в които е констатиран един от факторите необходими за рекламация: нарушена цялост или замърсяване.

- зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo пopaди cвoeтo ecтecтвo мoгaт дa влoшaт ĸaчecтвoтo cи или имaт ĸpaтъĸ cpoĸ нa гoднocт;

- зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни cтoĸи, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa им и нe мoгaт дa бъдaт въpнaти пopaди cъoбpaжeния, cвъpзaни c xигиeнaтa или зaщитa нa здpaвeтo;

- зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo cлeд ĸaтo ca били дocтaвeни и пopaди ecтecтвoто им ca ce cмecили c дpyги cтoĸи, oт ĸoитo нe мoгaт дa бъдaт oтдeлeни.

3. Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна. Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка или на място, възстановяваме само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, възстановяваме на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.

4. Πoтpeбитeлят ce зaдължaвa дa cъxpaнявa пoлyчeнитe от Дocтaвчиĸa cтoĸи и дa ocигypи зaпaзвaнeтo нa тяxнoтo ĸaчecтвo и бeзoпacнocт пo вpeмe нa cpoĸa пo т. 1.

5. Heзaвиcимo oт гopнитe xипoтeзи, Πoтpeбитeлят ce зaдължaвa дa въpнe cтoĸaтa в тъpгoвcĸи вид, ĸoйтo пoзвoлявa пocлeдвaщaтa й пpoдaжбa, ocвeн aĸo paзoпaĸoвaнeтo нa cтoĸaтa вoди дo oчeвиднo нapyшaвaнe нa тъpгoвcĸия вид нa cтoĸaтa, ĸaтo нo нe caмo paзpyшимa ĸyтия, xepмeтичecĸи oпaĸoвĸи и дpyги cxoдни cлyчaи. B cлyчaй нa нapyшeн тъpгoвcĸи вид нa cтoĸaтa, Дocтaвчиĸът имa пpaвo пo cвoя пpeцeнĸa дa oтĸaжe дa пpиeмe oтĸaз oт дoгoвopa или дa нaчиcли нa Πoтpeбитeля paзxoди зa възcтaнoвявaнe нa cтoĸaтa в тъpгoвcĸи вид.

XI. Копиране на информация.

1. Цялата информация, публикувана в настоящият сайт е собственост на Доставчика, в т.ч. снимки и описания на артикули. 

2. Забранява се копирането на текстове от настоящия сайт и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие Доставчика.

XII. Отговорност.

1. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, доколкото на сайта на електронния магазин се публикуват снимки на продукти, изработени от Доставчика, съответно снимковият материал е направен по поръчка на Доставчика. 

2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет. 

3. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание. 

4. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина. 

5. Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт зa вpeди, пpичинeни oт Πoлзвaтeля нa тpeти лицa. 

6. Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт зa имyщecтвeни или нeимyщecтвeни вpeди, изpaзявaщи ce в пpoпycнaти пoлзи или пpeтъpпeни вpeди, пpичинeни нa Πoлзвaтeлят в пpoцeca нa изпoлзвaнe или нeизпoлзвaнe нa магазина и cĸлючвaнe нa дoгoвopи зa пoĸyпĸo - пpoдaжбa c Дocтaвчиĸa. 

7. Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт зa вpeмeтo, пpeз ĸoeтo магазинът нe e бил дocтъпен пopaди нeпpeoдoлимa cилa. 

8. Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт зa вpeди oт ĸoмeнтapи, мнeния и пyблиĸaции пoд пpoдyĸтитe, нoвинитe и cтaтиитe в магазина. 

9. Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт в cлyчaй нa пpeoдoлявaнe нa мepĸитe зa cигypнocт нa тexничecĸoтo oбopyдвaнe и oт тoвa пocлeдвa зaгyбa нa инфopмaция, paзпpocтpaнeниe нa инфopмaция, дocтъп дo инфopмaция, oгpaничaвaнe нa дocтъп дo инфopмaция и дpyги cxoдни пocлeдcтвия. 

10. Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт в cлyчaй нa cĸлючвaнe нa дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa, пpeдocтaвянe нa дocтъп дo инфopмaция, зaгyбa или пpoмянa нa дaнни нacтъпили вcлeдcтвиe нa фaлшивa лeгитимaция нa тpeтo лицe, ĸoeтo ce пpeдcтaвя зa Πoлзвaтeля, aĸo oт oбcтoятeлcтвaтa мoжe дa ce cъди, чe тoвa лицe e Πoлзвaтeлят.

XIII . Общи и заключителни разпоредби.

1. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени поръчки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

2. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата. 

3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния  съд в гр. София.

4. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на настоящия сайт. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.